Lijsttrekkersdebat Monnickendam

Maandag 17 maart was het gemeentehuis goed gevuld voor het lijsttrekkersdebat. Alle lijsttrekkers waren er klaar voor om met elkaar voor de laatste keer in debat te gaan. Helaas was alleen Simon Verbeek van het CDA, de nestor onder de politici, niet aanwezig vanwege medische redenen. Hij werd goed vervangen door Jelle Kaars.

Na vier debatten in de kernen waarbij vooral hele lokale onderwerpen aan de orde kwamen, zoals de cruisesteiger in Marken of de ondertunneling van de N247 in Broek in Waterland, waren de onderwerpen nu van een andere aard. Voor de kiezers is het belangrijk dat ze weten waar de partijen staan met betrekking tot de financiën. Willen ze de OZB omhoog of niet? Hoe houden we de lokale voorzieningen in stand? De meningen van de partijen verschillen behoorlijk op dit vlak. Een aantal partijen gaf aan dat het besparen op onderhoud een optie is om de lokale voorzieningen zoals bibliotheek of de Bolder in stand te houden.

Na de heftige discussie over de steeds schaarser wordende financiële middelen ging de discussie over het benutten van de schaarse ruimte toen het tweede thema ruimtelijk ordening aan de beurt was. Welke keuzes maken de partijen als het om het benutten van de grond gaat. Kiest men voor groen, wonen of bedrijven? Aan de hand van stellingen over het Hemmeland (al dan niet een hotel of grote evenementen), milieustraat Katwoude en uitbreiding Hakvoort werd door de partijen hun standpunt aangegeven. Hierbij aangevuld met uitkomsten van de Omroep PIM Kieswijzer die de mening van de burger weergaf.

De zaal werd actief betrokken in de discussie en dit leverde een goed debat op. De discussie ging vervolgens over Wonen. Alle partijen zijn voor sociale woningbouw, maar alle lijsttrekkers werd gevraagd hun concrete plannen te vertellen over hoe ze dit gingen realiseren.

Het was een kleine stap van Wonen naar Zorg. De ontwikkelingen in de zorg en de decentralisatie van taken maken dit een actueel onderwerp dat zeker aan bod moest komen. Alle partijen hadden in voorgaande debatten al aangegeven dat ze dit onderwerp serieus nemen en zelfs ook extra middelen uit de algemene reserves willen halen voor in ieder geval een overbruggingsfase voor de zorgbehoevende burgers in Waterland. De vraag die ze moesten beantwoorden ging ook nu weer vooral over de concrete aanpak. De conclusie is gerechtvaardigd dat dit een zwaar traject gaat worden door alle nog bestaande onzekerheden en hieraan gekoppelde bezuinigingen. Een mooie uitdaging voor de nieuwe coalitie!

De avond werd beëindigd met een debat over integriteit. Dit actuele onderwerp was bijzonder gevoelig geworden door de publicatie in Vrij Nederland. De lijsttrekkers hebben naar eer en geweten hun visie gegeven op de voor hun persoonlijke afwegingen die hierbij een rol spelen. Aan de kiezer om hier een oordeel over te vormen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

PIM uitzendingen