×

Waarschuwing

JFolder::create: Pad bevindt zich niet in open_basedir pad

Verkiezingsprogramma D66 Waterland

Kracht voor Waterland

D66 krijgt het voor elkaar

Bestuur, voor en door de inwoners
Duurzaamheid
Economie
Financiën
Onderwijs & bibliotheek
Zorg, welzijn & dienstverlening
Integratie
Recreatie en toerisme
Cultuur & kunst
Sport
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
Verkeer en vervoer

Voorwoord lijsttrekker

Beste Waterlander,

De gemeente Waterland is een prachtige plek om te wonen, ontspannen en werken. Mooie woonkernen in een natuurlandschap van veenweide en heel veel binnen- en buitendijks water. Wie herinnert zich nog dat onze gemeente pas in 1991 is ontstaan? Toen de voormalige gemeenten Broek in Waterland (inclusief Zuiderwoude en Uitdam), Katwoude (inclusief De Zedde), Monnickendam (inclusief Purmer), Ilpendam en Watergang samen werden gevoegd? Nu, ruim 25 jaar later is er weer volop discussie over schaalvergroting, efficiency en democratisch bestuur.

De kandidaten op de verkiezingslijst van D66 zijn betrokken Waterlanders zoals u. Wij vinden het van belang om alle mooie elementen van Waterland te behouden en tegelijkertijd krachtig de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Dat wij ernaar streven om u als inwoner bij belangrijke keuzes zoveel mogelijk te betrekken, is voor ons vanzelfsprekend. Kom langs op een fractie-avond op het gemeentehuis, maak kennis, doe mee!

Hoe wij de komende raadsperiode inzetten op bestuur, wonen, groen, sport, zorg, recreatie en nog meer, leest u in ons verkiezingsprogramma 2018-2022.

Wij rekenen op graag op uw steun bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Bas ten Have
Lijsttrekker D66 Waterland

Onze prioriteiten

Lees hieronder over een aantal speerpunten van D66 Waterland voor de aankomende raadsperiode.

 • Herinrichting van het sportpark in Monnickendam, met mogelijkheden voor nieuwe sporthal op deze plek.
 • Zelfstandigheid gemeente Waterland waarborgen en aankomende jaren burger betrekken bij opties bestuurlijke toekomst.
 • De inkomsten van de hondenbelasting moeten daadwerkelijk geinvesteerd worden in faciliteiten voor de hond en leefbaarheid.
 • Actieve lobby voor Onderdoorgang in Broek in Waterland, bij de provincie en bij het Rijk.
 • Verdere verduurzaming van de gemeente Waterland op intensieve maar verantwoordelijke manier.
 • Woningbouwprojecten versnellen met oog op sociale koop en duurzaam bouwen.
 • Stimuleringsfonds beter promoten en culture activiteiten bemoedigen.
 • Betere bereikbaarheid van de gemeente en betere communicatie naar burger en ondernemer.

D66 krijgt het voor elkaar

D66 Waterland per kern

Monnickendam

- Grondige herinrichting sportpark
- Volledig onderwijsaanbod HAVO op Bernard Nieuwentijt College
- Aanpak verkeersproblematiek binnenstad Monnickendam

Broek in Waterland

- Snelle bouw, inclusief jongerenwoningen, op de KEBO-locatie
- Intensief inzetten op Onderdoorgang voor het dorp en de regio
- Aanpak (sluip)verkeer en hardrijders bebouwde kom, bv. op Hellingweg, Broekermeerdijk en Peereboomweg richting Zuiderwoude

Marken

- Medisch centrum Marken is verouderd en dient aangepast te worden aan de huidige eisen
- Situatie parkeerterrein kritisch bekijken, terugkomst parkeerwachter sluiten wij niet uit
- Toerisme in balans brengen op Marken
- Behoud directe buslijn 315 richting Amsterdam Centraal

Ilpendam

- Tijdig en volledige afstemming met bewoners en ondernemers bij (ver) bouwwerkzaakheden
- Aanpak forenzenparkeren in Ilpendam

Uitdam

- Verkeersveiligheid op de dijk verbeteren, ook voor fietsers en wandelaars - Kwaliteit fiets- en wandelpaden langs de dijk verbeteren

Katwoude

- Inzetten op dijkversterking in één keer, om overlast te beperken
- De aanleg van het oostelijke fietspad richting Volendam mag niet ten koste gaan van lokale ondernemers

Watergang

- Vuilophaal door middel van kleine voertuigen, die goed binnen de kleine kern passen

Zuiderwoude

- Aanpak sluipverkeer door Zuiderwoude
- Blijvende aandacht voor inbraakpreventie en extra surveillance in de kern

D66 krijgt het voor elkaar

Bestuur, voor en door de inwoners

De gemeenten krijgen van het rijk steeds meer specialistische taken toebedeeld. Denk hierbij aan zorg, werk & inkomen, sociale werkvoorziening etc. Tegelijkertijd worden de privacy- en veiligheidseisen hoger en willen we de service aan de inwoners verbeteren. Dit kan alleen als de schaalgrootte van de organisatie toeneemt en dat betekent samenwerken met andere gemeenten. D66 is voor een verregaande ambtelijke samenwerking met vergelijkbare buurgemeenten zoals op de eerste plaats Landsmeer en vervolgens Oostzaan en Wormerland. Door de werkzaamheden van de ambtelijke apparaten van meerdere gemeenten gezamenlijk te organiseren, kunnen wij onze ambities waarmaken.

Amsterdam is belangrijk voor veel van onze inwoners qua werk, huisvesting, school, studie en uitgaan. Samen met dertig omliggende gemeenten en de provincie worden binnen de ‘Metropool Regio Amsterdam’ allerlei zaken afgestemd op het gebied van infrastructuur, toerisme & recreatie, woningbouw, energie & milieu etc. Binnen de MRA werkt de gemeente Waterland als ‘MRA-noord’ samen met zeven andere gemeenten: Zaanstad, Purmerend, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Beemster. D66 ziet het overleg binnen de 'MRA-noord' als essentieel om onze belangen te behartigen.

 • Op korte termijn geen verandering in de zelfstandigheid van de gemeente Waterland.
 • Vergaande ambtelijk samenwerken met de buurgemeente Landsmeer voor voldoende schaalgrootte en specialistische kennis van de ambtelijke organisatie.
 • Door verdere samenwerking met omliggende gemeenten binnen ‘MRA-noord’ dienstverlening op peil en kosten onder controle houden.
 • Nut en noodzaak van alle bestuurlijke opties voor de toekomst (van voortzetting zelfstandigheid tot gemeentelijke fusie) onderzoeken en aan de Waterlanders voorleggen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Meepraten?

Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat over de plannen en het beleid. Niet als alles al in kannen en kruiken is maar vooraf in gesprek gaan met inwoners en kernraden. De afgelopen vier jaar hebben we hier fors op ingezet. De komende vier jaar willen wij meedenken en meepraten door inwoners verbeteren

 • Verder initiëren van stadsdebatten, enquêtes en andere platformen voor burgerparticipatie.
 • Verbeteren van de website van de gemeente, zodat informatie inzichtelijker wordt voor de burger.
 • Het indienen van klachten toegankelijker maken.
 • Betere informatie over het stimuleringsfonds verstrekken.
 • Kernraden meer betrekken bij beleidsmatige beslissingen.

Duurzaamheid

D66 streeft naar een duurzame samenleving. De gemeente Waterland behoort tot gemeenten waar grote stappen worden gezet waar het gaat om duurzaamheid, energie en afval. D66 wil dat onze gemeente deze positie versterkt en is een voorvechter van duurzame initiatieven.

De gemeente heeft als taak bewoners en ondernemers breed te informeren over mogelijkheden om duurzaam te wonen, te leven en te ondernemen. Particulieren en bedrijven moeten alle mogelijkheden krijgen om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Burgerinitiatieven, zoals het (gezamenlijk) opwekken van duurzame energie, moeten worden omarmd.

D66 wil een nieuwe ambitieuze duurzaamheidsagenda voor de periode 2018-2022. Onderwerpen zijn energiebesparing en duurzaam (ver)bouwen, duurzame energie, openbaar groen en grondstoffen en mobiliteit.

Afval ziet D66 als kans. We moeten anders omgaan met grondstoffen en streven naar een zogenoemde ‘circulaire economie’. Dat betekent dat zo veel mogelijk producten moeten worden hergebruikt. Het herwinnen en hergebruiken leidt tot groene groei en tot nieuwe kansen en mogelijkheden.

 • De gebouwen van de gemeente waar mogelijk energie-neutraal maken. Bij renovatie of nieuwbouw energie-neutraal bouwen. Streven naar aardgasloze en energie-neutrale woningbouw.
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het gebruiken en inkopen van duurzame, gerecyclede en recyclebare producten in haar organisatie.
 • De bekendheid van bestaande en nieuwe initiatieven en regelingen op gebied van verduurzaming onder inwoners en ondernemers vergroten. Een voorbeeld is de postcoderoosregeling (een regeling die het mogelijk maakt voor burgers om te profiteren van de zonnepanelen bij een boerderij in de buurt).
 • De mogelijkheid onderzoeken om ongebruikte grond te gebruiken om zonneenergie op te wekken.
 • D66 is geen voorstander van zogenaamde megastallen.
 • Bodemdaling van het veengebied aanpakken. D66 wil samenwerken met de provincie om proeven met veenvernatting binnen Waterland mogelijk te maken. Dit in samenwerking met agrarische bedrijven.
 • Kritisch kijken naar het afvalscheidingsproces en waar nodig de afhaalfrequentie bijstellen.
 • Zwerfafval voorkomen door structureel aandacht aan dit onderwerp te geven in het onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de gevolgen van zwerfafval en wat de leerlingen zelf kunnen doen om dit tegen te gaan.
 • Inwoners en organisaties die vrijwillig hun omgeving schoonhouden en/of zwerfafval opruimen actief ondersteunen.

Economie

D66 ziet het potentieel van Waterland en wil zich inzetten voor zaken die deze economische kracht versterken. De centrale ligging van de gemeente en het unieke landschap zorgen voor een bijzonder economisch vestigingsklimaat. De betrokkenheid van ondernemers is in Waterland groot. Waterland kent een relatief hoog aandeel zelfstandige ondernemers (ZZP’ers). De kansen en speerpunten zijn vastgelegd in de Economische Agenda.

De voorwaarden voor bestaande ondernemingen om in Waterland te blijven, verdienen waar mogelijk verbetering. In samenwerking met ondernemers dient een duidelijke visie op de detailhandel te worden opgesteld. Onderzocht dient te worden wat de behoefte van inwoners is op het gebied van detailhandel.

 • Inzet op de economische relaties binnen de MRA (Metropool Regio Amsterdam)
 • Doorgaan met het faciliteren van ondernemers en voorwaarden scheppen die het ondernemersklimaat bevorderen. Dit kan gaan om het organiseren van thema-avonden (bijvoorbeeld over de participatiewet). De bereikbaarheid van de gemeente vergroten of het wegnemen van overbodige regels en het verkorten van procedures en doorlooptijden.
 • De rol van de bedrijfscontactfunctionaris, een belangrijke spil in het contact tussen ondernemers en de gemeente, kan versterkt worden.
 • Versterken van het vaste aanspreekpunt voor ondernemers (ondernemersloket en bedrijfscontactfunctionaris).
 • D66 vindt dat ZZP’ers een groep ondernemers is om rekening mee te houden in programma’s en aanbestedingen.
 • Inzetten op het Leerbedrijf Waterland om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek bij ondernemers in Waterland te bieden.
 • Betere informatievoorziening over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Financiën

D66 staat voor een sluitende begroting. De gemeente Waterland heeft op dit moment zeer ruime financiële reserves. D66 wil niet dat overschotten in deze reserves gebruikt moeten worden om toekomstige tekorten in de begroting te dekken maar gebruikt kunnen worden om te investeren in zaken die de leefbaarheid verbeteren. Dit betekent dat de gemeente Waterland de komende tijd kan investeren in zaken die de leefbaarheid verbeteren zonder dat de financiële positie wordt aangetast.

De begroting moet publiekvriendelijk worden opgesteld en toegankelijker worden gemaakt voor inwoners, ondernemers en raadsleden. De gemeenteraad dient steeds zo vroeg mogelijk geïnformeerd te worden over dreigende en ontstane begrotingsoverschrijdingen, zodat bijtijds maatregelen genomen kunnen worden om verdere tekorten te voorkomen.

 • De OZB stijgt niet of hooguit met de inflatie.
 • Tarieven voor riool, afval en (bouw)leges mogen slechts kostendekkend zijn, waarbij steeds kritisch bekeken moet worden of het efficiënter en goedkoper kan.
 • De overschotten in de voorziening voor rioollasten en reiniging versneld terugbetalen aan de burgers.
 • De inkomsten uit de toeristenbelasting in sterkere mate ten goede laten komen aan het toerisme zelf.
 • D66 wil een deel van de hondenbelasting (in 2016 ruim € 60.000,-) inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid in onze kernen en faciliteiten voor de hondenbezitters. Dit willen we doen door het plaatsen van hondenstations boven de huidige prullenbakken in onze gemeente en het beter onderhouden van de wandelpaden (bijv. op het Hemmeland).
 • Invoeren van een begrotingsapp die de begroting op een aantrekkelijke manier presenteert. Inwoners, ondernemers én raadsleden kunnen de begroting zo op een eenvoudige manier digitaal raadplegen Dit geeft meer inzicht en

Onderwijs & bibliotheek

Onderwijs is de manier waarop mensen van jong tot oud zich kunnen ontplooien tot volwaardige en zelfstandige burgers. Het biedt kansen en mogelijkheden en voorkomt maatschappelijke uitval. Deze elementen komen terug in de visie die wij op onderwijs hebben.

D66 zet in op goede kwaliteit van het onderwijs: van peuterspeelzaal tot en met de middelbare school. Niemand is ‘uitgeleerd’ – D66 gaat zich inzetten voor een breder onderwijsaanbod voor volwassen Waterlanders. Goede huisvesting en faciliteiten zijn belangrijk voor goed onderwijs, de gemeente moet hiervoor zorgen. Onze bibliotheek moet aantrekkelijker worden. Meer vernieuwing en aandacht voor hergebruik boeken/duurzaamheid. Kunst, cultuur en sport zijn belangrijke pijlers die bijdragen aan de ontwikkelingen van een kind: de gemeente moet deze ontwikkelingen intensiever faciliteren.

 • Herinvoering van de Waterlandse kindergemeenteraad, om politieke betrokkenheid van de jeugd te stimuleren.
 • Faciliteren van digitaal leren in het onderwijs.
 • Inzetten op een volledige havo-opleiding bij het Bernard Nieuwentijt College te Monnickendam.
 • D66 wil een klankbordgroep met deskundigen vanuit het onderwijsveld die actief meedenkt met de gemeente en de schoolbesturen.
 • Actiever tegengaan van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten door de leerplichtambtenaar eerder met leerlingen en ouders in gesprek te laten gaan.
 • De bibliotheken omvormen naar ontmoetingsplekken waar informatie wordt uitgewisseld en sociaal-culturele activiteiten worden georganiseerd.
 • Inzetten op uitbreiding van het assortiment, digitale faciliteiten en de omvang van de collectie van de bibliotheken.
 • Vormen van hergebruik van boeken moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Bijvoorbeeld: inleverpunt oude boeken bij een bibliotheek en bibliotheekkasten in Waterland.
 • D66 zet in op een goede samenwerking tussen scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang.
 • D66 wil dat scholen meer samenwerken met maatschappelijke organisaties en gebruik maken van elkaars kennis en gebouwen. Bijvoorbeeld de Bolder en sportverenigingen.

Zorg, welzijn & dienstverlening

De uitvoering van het sociale domein is overgegaan naar de gemeente. Deze transitie is voor de inwoners goed verlopen. De burger vindt de weg naar het WMO-loket steeds beter. De gemeente moet faciliteren en niet van bovenaf opleggen, burgers nemen initiatief.

D66 wil dat de zorg toegankelijk is voor iedereen. Handvatten voor ouderen om langer zelfstandig te wonen, gefaciliteerd door de gemeente. Eenzaamheid is een groeiend probleem, extra aandacht hiervoor is noodzakelijk. Om optimale zorg te kunnen bieden en zo efficiënt mogelijk om te gaan met gemeenschapsgeld is gemeentelijke samenwerking belangrijk. Meer geld naar de zorg en minder geld naar de bureaucratie. De informatie over het gemeentelijke armoedebeleid helder en in behapbare stukken publiceren. Sport draagt bij aan een vitaal Waterland: dit moet voor iedereen toegankelijk zijn.

 • Eenzaamheid bestrijden. Onder meer door subsidies voor lokale initiatieven om sociale cohesie te bevorderen, het faciliteren van ontmoetingsruimten in Waterland en het inrichten van een meldpunt eenzaamheid.
 • Zorg voor iedereen toegankelijk houden. De eigen bijdrage WMO verminderen.
 • Ondersteunen van welzijnsinstanties die in grote mate een bijdrage leveren aan de zelfstandigheid van de ouderen in Waterland.
 • Creëren van gemeentelijke zorgpas (vouchers) voor minima.
 • In samenwerking met lokale zorg en welzijnsorganisaties kennis en vaardigheden uitwisselen. Bijvoorbeeld themabijeenkomsten in het gemeentehuis.
 • Inkoop van zorg, waar mogelijk, afstemmen binnen de regio.
 • Betere promotie voor de MRA Ombudsman waar u ook terecht kunt voor problemen met de gemeente.
 • Dorpshuizen die hun activiteiten willen uitbreiden ondersteunen.
 • De goede, directe, busverbinding (lijn 103) vanuit Waterland naar de regioziekenhuizen in stand houden.
 • Communicatie naar de burgers verbeteren als er veranderingen komen in de uitvoering van de zorg, welzijn en armoedebestrijding. Niet alleen naar degene die deze zorg al ontvangen, maar naar alle burgers. Dit dient op alle mogelijke manieren plaats te vinden, inclusief digitale kanalen.
 • Contributiebijdrage gemeente voor minima (sport bijvoorbeeld), afhankelijk van hun omstandigheden.
 • Het medisch centrum Marken is verouderd en dient aangepast te worden aan de huidige eisen.

Integratie

Statushouders en vluchtelingen, de ‘nieuwe Waterlanders’, moeten zo snel mogelijk mee kunnen doen in onze gemeenschap. Een actieve rol voor de gemeente bij integratie om te voorkomen dat deze mensen aan de zijlijn blijven staan.

D66 is van mening dat er een belangrijke en actieve rol voor de gemeente is weggelegd bij integratie. Nieuwe Waterlanders moeten zo snel mogelijk meedoen. Tolerantie is essentieel, ook tegenover statushouders. Verdraagzaamheid is vanzelfsprekend: onverdraagzaamheid dient actief bestreden te worden. In Waterland mag je afkomst nooit je toekomst bepalen.
Nieuwe Waterlanders hebben zelf ook verantwoordelijkheid: aan hen wordt uitgelegd wat van hen verwacht wordt en welke mogelijkheden er zijn tot integratie.

 • Stimuleren door de gemeente van lokale initiatieven, zoals de stichting vluchtelingenwerk, om sociale cohesie tussen de inwoners van de gemeente Waterland te bevorderen.
 • Meer ruimte binnen het ambtelijk apparaat om een vlot en volledig integratieproces te garanderen.
 • Statushouders direct actief informeren over
  - Mogelijkheden t.a.v. wonen en werken in Nederland.
  - Wat er van hun verwacht wordt als ze hier een nieuw leven willen opbouwen.
 • Nieuwe Waterlanders faciliteren bij het vinden van (vrijwilligers)werk. Mogelijkheden bieden om werkervaring op te doen bij het Waterlandse leerwerkbedrijf of bij de gemeente.
 • Nieuwe Waterlanders aanzetten tot het volgen van een (vervolg) taalcursus.
 • Jaarlijkse bijeenkomst van de gemeente voor nieuwe Waterlanders, inclusief statushouders, waarin het verenigingsleven van Waterland zich presenteert (o.m. sport, cultuur, zang). Gemeente neemt hier het initiatief voor.

Recreatie en toerisme

'Tuin van Amsterdam'
Recreatie en toerisme vormt een belangrijke factor in Waterland. Ons veenweidelandschap met historische kernen is uniek om te bezoeken en te verblijven en vormt de ‘tuin van Amsterdam’. D66 blijft zich inzetten om de balans tussen leefbaarheid, recreatie, toerisme en economisch belang te behouden.

 • De toeristische visie is vastgesteld voor 10 jaar. We gaan door met de uitvoeringsagenda toerisme waar ingezet wordt op kleinschalig toerisme, wandelen, fietsen en binnen- en buitendijks (elektrisch) varen.
 • De recreatieve mogelijkheden die ontstaan bij de dijkversterking benutten zoals bijvoorbeeld strandjes die dan voor lage extra kosten kunnen worden aangelegd).
 • Stichting Promotie Waterland voldoende faciliteren. De aansluiting bij Bureau Toerisme Laag Holland behouden.
 • Blijvend inzetten om spreiding van toerisme te bevorderen.
 • Overleggen met touroperators, ondernemers en de gemeente Amsterdam voortzetten om gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van de toename maar ook van de spreiding van toeristen.
 • Langer verblijf door toeristen is goed voor de economie. De toename van Bed & Breakfast gelegenheden en het Mirror Waterhotel zijn een goede ontwikkeling.
 • Initiatieven zoals een bierderij met theaterfunctie op het Galgeriet en een seizoen strandtent op het Hemmeland juichen we toe.
 • Er moet meer aandacht komen voor het bestrijden van overlast door toeristen op Marken.

Cultuur & kunst

D66 wil in de komende periode extra inzetten op cultuur. In de diverse kernen zijn al mooie voorbeelden van initiatieven op cultureel gebied. Om cultuur structureel op de agenda te zetten wil D66 beleid ontwikkelen dat resulteert in een concreet actieplan. D66 wil dit doen samen met de gemeenten Beemster, Landsmeer en Purmerend. Een dergelijke samenwerking wordt (financieel) ondersteund door de provincie Noord-Holland. Op deze manier bundelen we de krachten en spreiden we de kosten.

Cultuur en kunst zijn verankerd in de Waterlandse samenleving. Veel initiatieven zoals Parckpop, het meezingfestival en de visdagen willen wij blijven stimuleren en faciliteren. Beleid ontwikkelen om dergelijke initiatieven een structurele plaats in de samenleving te geven. Het succesvolle stimuleringsfonds dat maatschappelijke, sportieve en culturele initiatieven van inwoners ondersteunt willen wij handhaven.

 • Ontwikkeling van cultuurbeleid en uitvoeringsplan samen met buurgemeenten.
 • Budget in stand houden voor het cultuurbeleid en het stimuleringsfonds.
 • Kunst tentoonstellen in de openbare ruimte.
 • Cultureel erfgoed behouden en inpassen in nieuwe stedenbouwkundige plannen.

Sport

Sport is goed voor lijf en leden en brengt mensen bij elkaar. Sportvoorzieningen en accommodaties minimaal op peil houden en indien nodig verbeteren.

 • De sporthal op het Spil is verouderd. D66 wil een nieuwe duurzame sporthal op sportpark Markgouw die aan de huidige normen van de wedstrijdsport voldoet. Bijkomend voordeel is dat op de vrijgekomen locatie extra woningen kunnen worden gerealiseerd.
 • Het sportpark wordt opnieuw ingericht, waarbij er samen met de verenigingen wordt gekeken naar een optimale verdeling, zoals een 2e hockeyveld.
 • Zwembad in stand houden.
 • Schoolzwemmen blijven we ondersteunen.
 • Verenigingen moeten tegen een redelijke prijs gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties.
 • Jaarlijkse bijeenkomst van de gemeente voor nieuwe Waterlanders, inclusief statushouders, waarin het verenigingsleven van Waterland zich presenteert (sport, cultuur, zang, alles). Gemeente neemt hier het initiatief voor.
 • Contributiebijdrage gemeente voor statushouders (sport bijvoorbeeld).

Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen

Gemeente Waterland bestaat uit een uniek veenweidegebied met negen kernen. D66 wil dat dit karakter behouden blijft maar vindt het ook belangrijk dat meer mensen in Waterland komen en blijven wonen. D66 wil dat de komende raadsperiode prioriteit wordt gegeven aan (jongeren)woningbouw, met behoud van het open veenweidelandschap en de karakteristieken van de kernen.

 • Woningbouw op plekken waar dat kan. De locaties die een hoge prioriteit hebben, ook voor jongeren- en seniorenwoningen, zijn:
  - Kohnstamschool in Monnickendam;
  - Kebolocatie in Broek in Waterland;
  - C-veld op Marken en
  - het Galgeriet in Monnickendam.
 • Toekomstige bedrijventerrein Katwoude moet gelijk gaan lopen met ontwikkelingen van het Galgeriet, zodat huidige ondernemers van het Galgeriet een uitwijkmogelijkheid hebben.
 • De Gemeentewerf, specifiek het afvalinzamelstation of 'milieustraat', binnen de gemeente Waterland houden.
 • Extra starterskoopwoningen om de doorstroming te verbeteren vanuit sociale huur, zodat wachtlijsten verminderen. Daarnaast geven starterskoopwoningen de mogelijkheid meer bewoners in de gemeente Waterland te houden.
 • D66 wil zich sterk maken voor startersleningen (zie www.svn.nl).
 • D66 wil ruimte geven aan nieuwe en creatieve vormen van woningbouw, zoals “wonen op het water” en “Tiny Houses”. Vanuit de gemeente (samen met de woningbouwcorporaties) actief op zoek gaan naar locaties voor deze vormen van woningbouw.
 • Flexibiliteit is het uitgangspunt, d.w.z. dat rekening wordt gehouden met verandering van functies en levensloopbestendig (ver)bouwen.
 • De gemeente dient te stimuleren dat langdurig leegstaande gebouwen beschikbaar komen voor tijdelijke bewoning. Door bijvoorbeeld lagere kosten te heffen voor vergunningen of door tijdelijke afwijkingen van bestemmingsplannen mogelijk te maken. Denk hierbij aan de tijdelijke ontwikkelingen op het Galgeriet.
 • Seniorenwoningen moeten het liefst zo dicht mogelijk bij bestaande voorzieningen gerealiseerd worden en bij woningtoewijzing krijgen ouderen voorrang op woningen op de begane grond.
 • De gemeente dient bij Rijkswaterstaat aan te dringen op verbetering van het onderhoud aan de haven en de omringdijk op Marken.

Verkeer en vervoer

D66 zet volop in op de fiets. Voor eigen inwoners maar ook voor bezoekers van Waterland is de fiets een belangrijk vervoersmiddel geworden. Fietsen is snel, schoon en gezond. Daarom dient de gemeente te investeren in veilige en toegankelijke fietsenpaden.

Waterland is een prachtig wandelgebied, verbetering van de inrichting en het onderhoud van voetpaden is belangrijk. Als gevolg van de Noord-Zuid lijn in Amsterdam, verandert de dienstregeling van de bus drastisch. D66 volgt deze veranderingen kritisch en blijft in ieder geval pleiten voor een directe verbinding van Marken en Monnickendam naar Amsterdam Centraal. Alleen hoogwaardig openbaar vervoer kan een alternatief voor de auto zijn.

Bij het autoverkeer staan duurzaamheid en veiligheid voorop. Om de leefbaarheid te bevorderen wil D66 het autoverkeer in de historische kernen beperken tot bestemmingsverkeer. Parkeerproblemen vragen voor iedere kern een afzonderlijke aanpak. In de historische kernen gebeurt het parkeren bij voorkeur aan de rand.

 • Meer investeringen in veilige en toegankelijke fiets- en wandelpaden.
 • Meer gelegenheid om de fiets te stallen, vooral in de oude kernen.
 • Goede bereikbaarheid van het ziekenhuis in Purmerend met het openbaar vervoer.
 • Een goede, rechtstreekse verbinding met Amsterdam Centraal Station voor Marken en Monnickendam.
 • Uitbreiden van het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s in alle kernen van Waterland.
 • Deelnemen aan proeven van rijk en provincie met duurzame mobiliteit.
 • Het aantal 30 km/h zones moet worden uitgebreid.
 • Beperken van parkeren door forenzen van buiten Waterland in Ilpendam.
 • De uitkomsten van de verkeersenquête dienen leidend te zijn voor het verkeersplan van Monnickendam.
 • Een actieve lobby voor de onderdoorgang in Broek in Waterland, zowel bij de provincie als bij de Rijksoverheid.
 • Overlast van zwaar verkeer en toenemend sluipverkeer in de kernen en de historische binnenstad van Monnickendam beter tegengaan.
 • De parkeersituatie op Marken kritisch bekijken. De terugkomst van een parkeerwachter sluiten we niet uit.
 • In elke kern ten minste één punt waar dag en nacht een ov-chipkaart opgeladen kan worden.

Countdown

Over Omroep PIM

De Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is licentiehouder van de publieke mediainstelling Omroep PIM

U kunt ons volgen via:

Contact

Voor meer informatie over omroep PIM of de Omroep PIM Kieswijzer:
verkiezingen (@) omroep-pim.nl
info (@) omroep-pim.nl
06 - xxxxxxxx
gevestigd in Monnickendam